1. Identificació

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 13 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personal (d’ara endavant, “LPD”), a continuació es reflecteixen les següents dades:

Titular: EMINDSET LAW FIRM, S.L. (d’ara endavant, “EMINDSET”)
Domicilio social: Escaldes-Engordany, Avinguda Carlemany 67, 6è 1ª (AD700) Andorra.
NRT: L71141C
Telèfon: +376.728.882
E-mail: contact@emindsetlaw.com

 

2. Responsable del tractament

A l’efecte del previst en l’article 3.4 de la la LPD, EMINDSET serà considerada responsable del tractament la persona jurídica que decidirà sobre el tractament de les dades personals i els mitjans que es destinarà a tal tractament, així com a vetllar perquè les finalitat que es pretenen aconseguir amb tal tractament es corresponguin amb les concretades en la LPD o en la decisió de creació d’un fitxer.

EMINDSET únicament tractarà amb dades personals quan aquest tractament sigui realitzat per les finalitats previstes en la LPD o en la decisió de creació de fitxers de dades personals; aquestes dades es corresponguin amb les dades personals reals de les persones interessades i que, aquests efectes, es prenguin les mesures per actualitzar-les o suprimir-les; i siguin conservades durant els terminis màxims que, d’acord amb la normativa vigent, siguin aplicables; i, en qualsevol cas, durant el termini màxim que sigui necessària per a la finalitat prevista pel seu tractament.

 

3. Finalitat

De conformitat amb l’establert en la LPD, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni, a través de la pàgina web http://www.emindsetlaw.com (d’ara endavant el “Lloc web”) siguin inclosos en un fitxer titularitat de EMINDSET, degudament inscrit davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, i respecte del qual es garanteix que han estat aplicades les mesures de seguretat, tant organitzatives com a tècniques, requerides per la llei.

La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels usuaris del Lloc web, la gestió dels serveis oferts a través d’aquest Lloc web i, en el seu cas, la gestió, desenvolupament i compliment de la relació entre EMINDSET i les persones que aportin les seves dades personals a través del Lloc web. Igualment, EMINDSET tractarà les dades per gestionar les consultes que rebi a través del Lloc web per part dels usuaris, per l’enviament d’informació d’utilitat o interès relativa a artícules, actes, publicacions, publicitaris i d’informació comercial, pels diferents mitjans, sobre l’empresa, les seves activitats, serveis, promocions, concursos, així com documentació de diferent naturalesa, realitzar informes estadístics anònims sobre hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris al Lloc web. Addicionalment, es podran remetre comunicacions electròniques amb informació relativa a notícies rellevants per l’ usuari.
Les dades facilitades a través del Lloc web podran ser comunicades a qualsevol societat que formi part del grup EMINDSET, actualment o en un futur. Si vostè no desitja que cap d’aquestes societats accedeixi a les dades del formulari, no ha d’omplir-lo ni enviar cap dada.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a dit tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a EMINDSET per a les finalitats assenyalades.

 

4. Exercici de drets

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió al tractament de les seves dades personals, en els termes i condiciones prevists en els articles 15, 22, 23 i 24 de la LPD.

L’usuari podrà exercir aquests drets mitjançant carta amb justificant de recepció dirigida a EMINDSET LAW FIRM, S.L. amb NRT L-71141-C i domicili a Escaldes-Engordany, Avinguda Carlemany 67, 6à 1a (AD700 Andorra), o bé enviant un correu electrònic a contact@emindsetlaw.com, concretant el dret o drets que desitja exercir.

 

5. Seguretat i Confidencialitat

EMINDSET manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme als requisit de la LPD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

EMINDSET es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals contingudes en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-les un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, puguin produir-se.

EMINDSET entén la rellevància de les dades que l’usuari introdueix al sistema. És per això que té una gran cura per emmagatzemar i mantenir fora de perill aquestes dades. Tota la informació incorporada al sistema es guarda acuradament encriptada en els nostres servidors.

 

6. Modificació de la Política de Privacitat

EMINDSET es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives, jurisprudencials o pràctiques del sector, sense necessitat d’informar prèviament a l’usuari dels canvis que en ells es produeixin.

 
Última actualització: 8 de setembre de 2016
© EMINDSET LAW FIRM, S.L. Tots els drets reservats.