A l’utilitzar el present Lloc Web, i / o a l’comunicar-se electrònicament amb Emindset Law, es recullen i tracten les dades personals de cada usuari, el tractament dels quals es regeix per la present política de privacitat ( “Política de Privadesa”).

Emindset Law Firm, S.L., de conformitat amb la «Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció dades de caràcter personal» i el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), informa a qualsevol usuari que faci ús de aquesta pàgina web, ja sigui directament o indirectament, que les seves dades podran ser incorporades a un fitxer propietat de Emindset Law Firm, S.L.

 • Responsable de l’Tractament

Emindset Law Firm, S.L., amb domicili social a Escaldes-Engordany (AD700), Avinguda Carlemany 67, 6è-1a, Principat d’Andorra. El número de registre Tributari (N.R.T.) és L-711.141-C; el telèfon és +376.728.882 i l’e-mail és contact@emindsetlaw.com

 • Finalitat de l’tractament

Emindset Law, tractarà les dades dels Usuaris, de manera manual i / o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 • Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través del web, així com la facturació i lliurament corresponent.
 • Remetre comunicacions electròniques sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i de valor afegit per als usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Realitzar informes estadístics anònims que fa als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris a la web.
 • Elaborar un perfil comercial de l’usuari i realitzar accions comercials ajustades a la mateixa, utilitzant els seus dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d’accés, tràfic), tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • En el cas que ens remeti el seu CV o s’inscrigui en les diferents ofertes de treball que puguem publicar, tractarem les seves dades per tal de valorar i gestionar la seva sol·licitud d’ocupació i, si escau, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, a fi de oferir-llocs que s’ajustin al teu perfil. Llevat que s’indiqui el contrari, l’aportació de les dades requerides és necessària, pel que la seva no aportació impedirà la continuïtat de l’procés de selecció.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.
 • Tipus de dades personals

Atenent a les finalitats abans esmentades, Emindset Law tracta les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal i telèfon.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació / titulacions, historial d’estudiant, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals, en el cas dels processos de selecció.
 • Dades d’informació comercial.
 • Dades econòmiques, financer o bancaris.
 •  

Les dades personals sol·licitades són obligatoris, de manera que la negativa a subministrar suposarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula eximint Emindset Law de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obtante, Emindset Law, podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

 • Quant de temps guardem les seves dades?

Emindset Law conservarà les dades personals dels Usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts.

En el cas de les dades que ens faciliti en relació amb les ofertes de feina a que vulgui subscriure, seran conservades durant dos anys, des de la data de l’última actualització. Transcorregut aquest període sense que hagin estat actualitzats, les dades seran suprimits, llevat que ens indiqui el contrari.

 • Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Emindset Law està compromesa amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels Usuaris, de manera que, per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat, portarem a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’Usuari i els servidors de Emindset Law.
 • Encriptació de la informació en els propis servidors de Emindset Law.
 • Altres mitjanes que evitin l’accés a les dades de l’Usuari parell part de tercers.
 • Comunicacions de dades

Emindset Law informa l’Usuari que les seves dades podran ser comunicades a la resta d’entitats de el Grup Emindset, amb la finalitat de poder atendre les seves sol·licituds, gestionar els serveis que contracta i informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional.

Addicionalment, l’informem que determinades dades, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual que mantingui amb Emindset Law, poden ser comunicades a:

 • Administracions públiques amb competències en els sectors d’activitat de Emindset Law, quan així ho estableixi la normativa.
 • Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.
 • Altres professionals de l’àmbit jurídic, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.
 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per part de Emindset Law per dur a terme el tractament de les dades dels Usuaris es troba en el consentiment de la persona interessada, sol·licitat per al cas concret.

Per la seva banda, per a la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució de l’contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítima de Emindset Law per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

Addicionalment, la legitimació per al tractament de les seves dades, en relació amb la remissió de CV ‘s i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, es basa en el consentiment de l’Usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de Emindset Law.

 • Drets dels Usuaris

Els Usuaris tenen drets a exercitar en tot moment, en els termes que estableix la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, demanar que es limiti el tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit a Emindset Law Firm, SL, Avinguda Carlemany 67, 6è-1a AD700 Escaldes-Engordany (Andorra), o correu electrònic contact@emindsetlaw.com, indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu Passaport o Document d’identitat. Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

 • Canvis o modificació de dades

L’Usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat a el Lloc Web, a Emindset Law o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

© Emindset Law Firm, S.L. 2020. Darrera actualització: 6 de febrer de 2020.